วันพุธที่ 5 กันยายน ยอห์น 15:7-11 “การเป็นสาวก”

อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ  2-3 รอบ ในการปลูกสวนองุ่นนั้นจะต้องรอคอยอย่างน้อย 3 ปี เถาองุ่นจึงจะออกผล ซึ่งเจ้าของสวนจะต้องมีใจรักที่จะดูแลสวนอย่างใกล้ชิด และเอาใจใส่เป็นอย่างดี เหมือนพระเยซูคริสต์ที่ทรงดูแลเอาใจใส่และสร้างผู้ที่ติดตามพระองค์ให้เป็นสาวกแท้

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้ ได้บอกถึงคุณลักษณะของการเป็นสาวกอย่างไรบ้าง?
Q2 คุณจะตอบสนองต่อความรักของพระเยซูคริสต์ที่ต่อชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *