วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน ยอห์น 15:12-17 “จงรักกันและกัน”

มีคนบอกว่า ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาแห่งความรัก แต่ในความจริงเราควรจะพูดว่า คริสเตียนไม่ใช่เรื่องของศาสนา แต่เป็นเรื่องของคนบาปที่ได้รู้จักกับความรักแท้ (ของพระเยซูคริสต์) ซาบซึ้งในความรัก ยอมให้ความรักเปลี่ยนแปลงชีวิต และปรารถนาที่จะส่งต่อความรักแท้ที่ตนเองรู้จักนี้ให้กับคนอื่นได้รับรู้ด้วย

Q1 การตระหนักถึงความรักของพระเยซูคริสต์ที่ยอมตายแทนมนุษย์ทุกคนบนไม้กางเขน (ข้อ 13) ช่วยให้ผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์หรือสาวกทำตามคำสั่งของพระเยซูคริสต์ที่ว่า “จงรักซึ่งกันและกัน” (ข้อ 12, 17) อย่างไร?
Q2 คุณจะให้คำสั่งของพระเยซูคริสต์ที่ว่า “จงรักซึ่งกันและกัน” เป็นจริงในชวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *