วันศุกร์ที่ 7 กันยายน ยอห์น 15:18-27 “ข่มเหง”

พระเยซูคริสต์ได้เตือนสติผู้ที่ติดตามพระองค์ ผู้ที่เป็นสาวกของพระองค์อย่างตรงไปตรงมาว่า ผู้ที่เชื่อในพระองค์จะถูกเกลียดชัง ถูกข่มเหงจากสังคมโลกใบนี้  และชีวิตของพระเยซูคริสต์เองก็เป็นตัวอย่างที่ดี เพราะพระองค์ทรงถูกเกลียดชัง ถูกข่มเหง ถูกกลั่นแกล้งมาโดยตลอด และตอนนี้พระองค์กำลังจะเดินทางไปสู่ความตายที่กางเขน

Q1 การที่พระเยซูคริสต์พูดว่า “บ่าวมิได้เป็นใหญ่กว่านาย ถ้าเขาข่มเหงเรา เขาก็จะข่มเหงท่านทั้งหลายด้วย” ช่วยให้เรารู้ถึงมุมมองและการตอบสนองของผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้ากับผู้ที่เชื่อในพระเจ้าอย่างไร?
Q2 คุณจะรับมืออย่างไร ถ้าคนในครอบครัว / ในโรงเรียน / ในมหาวิทยาลัย / ในที่ทำงาน / ในสังคม ไม่ยอมรับที่คุณดำเนินชีวิตแตกต่างจากคนอื่น และยืนหยัดในการเป็นสาวกที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *