วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 1 ทิโมธี 4:11-13 “ผมชื่อทิโมธี ผมเป็นคนหนุ่ม”

ในระหว่างการเดินทางของเปาโลเพื่อไปยังแคว้นมาซิโดเนีย เปาโลได้ขอให้ทิโมธีหยุดคอยท่านที่เมืองเอเฟซัส เพื่อจะช่วยสั่งสอนเลี้ยงดูคริสตจักรที่นั่นเนื่องจากมีปัญหาเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งเราพบว่า ทิโมธีมีอายุที่น้อยกว่าผู้นำคริสตจักรหลายๆ คนในเวลานั้น แต่เปาโลได้หนุนใจท่านว่า “อย่าให้ผู้ใดหมิ่นประมาทความหนุ่มแน่นของท่าน” (ข้อ 12)

Q1 ความหนุ่มแน่นของทิโมธีอาจจะเป็นปัญหาในการได้รับการยอมรับจากผู้นำ และพี่น้องที่มีอาวุโสมากกว่า แต่เปาโลบอกทิโมธีให้ทำอย่างไรจึงจะได้รับการยอมรับจากผู้นำหรือพี่น้องที่มีอายุมากกว่า?
Q2 ใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่ออนุชนในคริสตจักรของเรา ขอพระเจ้าทรงดูแลและเตรียมชีวิตของพวกเขา ทั้งความรู้ในพระคัมภีร์ และชีวิตที่บริสุทธิ์ เพื่อว่าวันหนึ่งอนุชนเหล่านี้จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำคริสตจักรในอนาคต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *