วันจันทร์ที่ 17 กันยายน ปฐมกาล 15:1-21 “ความกลัวทับถม”

อับรามหรืออับราฮัมได้ชื่อว่า เป็นบิดาแห่งความเชื่อ พระเจ้าทรงเรียกท่านให้ออกจากบ้านเมือง เพื่อจะเป็นชนชาติของพระเจ้า เป็นชนชาติใหญ่ ได้รับพรมากมาย และเป็นพรสำหรับทุกประชาชาติ ท่านไม่น่าจะมีความหวาดกลัวใดๆ ในชีวิต แต่ในความเป็นจริง เราพบว่า ท่านเต็มไปด้วยความหวาดกลัว เพราะประโยคที่พระเจ้าตรัสกับท่านคือ “อับรามอย่ากลัวเลย…” (ข้อ 1)

Q1 ในข้อ 12 บอกกับเราว่าในขณะที่อับรามนอนหลับ ความกลัวก็ทับถมลงมาบนตัวของเขา คุณคิดว่าอับรามกลัวอะไร? (ดูข้อ 2-3, 5, 8 ประกอบ สังเกตคำพูดของอับราม หมายเหตุ-ซาราห์ภรรยาของอับรามเป็นหมัน)
Q2 ความกลัวอนาคตที่ยังมาไม่ถึง ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับเราทุกคน แม้เราจะมีความเชื่อในพระเจ้าก็ตาม คุณมีความกลัวเรื่องใดในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงบ้าง อธิษฐานมอบสิ่งนั้นไว้กับพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *