วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน มัทธิว 24:29 -31 “อยู่กลุ่มไหน”

แม้ว่าจะไม่มีผู้ใดรู้ถึงวันเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมา แต่ในวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จมา พระองค์บอกว่า พระองค์ไม่ได้มาแบบเงียบๆ แต่จะมาแบบเต็มไปด้วยพระสิริ เต็มไปด้วยฤทธานุภาพ และที่สำคัญมนุษย์ทุกคนจะรู้ จะเห็น ถึงการเสด็จกลับมาของพระองค์

Q1 ดูเหมือนว่า ในการกลับมาของพระเยซูคริสต์ มนุษย์จะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ “กลุ่มที่ตีอกร้องไห้” (ข้อ 30) กลุ่มที่สองคือ “กลุ่มที่ถูกรวบรวมไปอยู่กับพระเยซูคริสต์” (ข้อ 31) ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น?
Q2 คุณคิดว่า คุณอยู่ในกลุ่มไหน? และอะไรคือสาเหตุที่ทำให้คุณมั่นใจเช่นนั้น?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *