วันพุธที่ 3 ตุลาคม ลูกา 17:20-37 “การพิพากษา”

ในขณะที่ฟาริสีต้องการอยากรู้อยากเห็นถึงวันเวลาของ “วันสุดท้าย” หรือ “วันสิ้นโลก” (ข้อ 21, 23)  และสภาพของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น และชีวิตของคนในช่วงเวลานั้นว่า จะเป็นอย่างไร (ข้อ 26-28)  แต่จากคำตอบของพระเยซูคริสต์ สิ่งที่พระองค์อยากให้พวกเขารับรู้แตกต่างออกไป

Q1 สิ่งที่พระเยซูคริสต์อยากให้พวกฟาริสีรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นคือ? (ข้อ 29-30)
Q2 ประโยคที่ว่า “ผู้ใดอุตส่าห์เอาชีวิตของตนรอด ผู้นั้นจะเสียชีวิต แต่ผู้ใดจะสู้เสียชีวิตผู้นั้นจะได้ชีวิตรอด” หนุนใจคุณอย่างไรในการมาของวันแห่งการพิพากษา? ดู มัทธิว 10:39 ประกอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *