วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 1 โครินธ์ 15:51-58 “เปลี่ยนแปลงใหม่”

การเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์ ไม่ได้เป็นเรื่องของวันสุดท้าย หรือวันสิ้นโลก หรือ วันแห่งการพิพากษาเท่านั้น ยังเป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีในชัยชนะที่เราทั้งหลายมีผ่านทางพระเยซูคริสต์ด้วย โดยเฉพาะชัยชนะเหนือความตาย เพราะเราทั้งหลายถูกเปลี่ยนแปลงใหม่

Q1 พระคัมภีร์บรรยายภาพการเปลี่ยนแปลงใหม่ในชีวิตของผู้ที่เชื่ออย่างไรบ้าง? (ข้อ 51-54)
Q2 คำหนุนใจในข้อ 58 หนุนใจคุณอย่างไร สำหรับการดำเนินชีวิตวันนี้ เพื่อเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณในวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมา)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *