วันพุธที่ 10 ตุลาคม ฟีลิปปี 1:27-30 “การข่มเหง”

เปาโลรู้ว่า การดำเนินชีวิตให้สมกับข่าวประเสริฐนั้นจะต้องแลกมาด้วยความทุกข์ยากลำบาก เหมือนที่พระเยซูคริสต์ตรัสไว้ใน ยอห์น 15:20 ว่า “จงระลึกถึงคำที่เราได้กล่าวแก่ท่านทั้งหลายแล้วว่า ‘บ่าวมิได้เป็นใหญ่กว่านาย’ ถ้าเขาข่มเหงเรา เขาก็จะข่มเหงท่านทั้งหลายด้วย” ซึ่งพี่น้องที่เมืองฟีลิปปีก็เป็นแบบอย่างในเรื่องนี้เป็นอย่างดี

Q1  เปาโลได้ชมเชยพี่น้องที่เมืองฟีลิปปีในการเผชิญหน้ากับการข่มเหงอย่างไรบ้าง?
Q2  ใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อพี่น้องคริสเตียนที่คุณรู้จัก (หรือตัวคุณ) ที่กำลังถูกข่มเหงอยู่ในเวลานี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *