วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม ฟีลิปปี 2:1-5 “ใจเดียวกัน”

ดูเหมือนว่า จะมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นในคริสตจักรที่เมืองฟีลิปปี จนเปาโลต้องยกตัวอย่างของพระเยซูคริสต์ และเรียกร้องให้พี่น้องที่เมืองฟีลิปปีปฏิบัติต่อกันและกันเหมือนที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงกระทำ

Q1  เปาโลเรียกร้องให้พี่น้องที่เมืองฟีลิปปีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในด้านใดบ้าง? (ดูข้อ 2-4 ประกอบ)
Q2  คุณกำลังบาดหมางกับพี่น้องในคริสตจักรคนใดบ้าง คุณจะนำบทเรียนในวันนี้ไปแก้ไขความบาดหมางที่เกิดขึ้นอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *