วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม ฟีลิปปี 2:6-11 “ผลลัพธ์”

เปาโลได้ยกตัวอย่างของพระเยซูคริสต์ที่ “ถ่อมใจ” และ “ยอมเชื่อฟัง” พระเจ้าบิดาตั้งแต่เกิด จนถึงตาย เพื่อกระทำให้น้ำพระทัยของพระเจ้าในเรื่องความรอดสำเร็จ

Q1  อะไรคือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจาก “การถ่อมใจ” และ “การยอมเชื่อฟัง” ของพระเยซูคริสต์? (ดูข้อ 9-11 ประกอบ)
Q2  อะไรคือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจาก “การถ่อมใจ” และ “การยอมเชื่อฟัง” พระเจ้าในชีวิตของคุณ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *