วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม ฟีลิปปี 2:19-30 “ทิโมธี & เอปาโฟดิทัส”

เปาโลได้เอ่ยถึงทิโมธี และเอปาโฟรดิทัส สั้นๆ ในพระคัมภีร์ตอนนี้ โดยบอกว่า ทั้งสองคนนี้จะกลับไปหาพวกพี่น้องที่เมืองฟีลิปปีในไม่ช้า โดยเปาโลได้เปรียบทิโมธีเหมือนเป็นบุตร และเป็นเพื่อนผู้รับใช้ และเปรียบเอปาโฟรดิทัสเหมือนกับเพื่อนร่วมงาน และเพื่อนทหาร ในการประกาศข่าวประเสริฐเรื่องราวของพระเยซูคริสต์

Q1  เปาโลอธิบายคุณลักษณะเด่นของทิโมธี (ข้อ 20-22) และเอปาโฟดิทัส (ข้อ 25-26, 30) อย่างไรบ้าง?
Q2  คุณจะเตรียมชีวิตของคุณอย่างไรในวันนี้ เพื่อคุณจะเป็น “ทิโมธี”หรือ “เอปาโฟดิทัส” ในวันหน้า?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *