วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม ฟีลิปปี 3:1-11 “อยากรู้จัก”

ดูเหมือนว่าในเมืองฟีลิปปีจะมีคำสอนผิดของกลุ่มที่เรียกกันว่า “พวกถือธรรมเนียมยิว” (Judaizers) โดยคนพวกนี้กลับใจเชื่อต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด แต่พยายามที่จะสอดแทรกคำสอนของพวกยิวเข้าไปด้วย โดยสอนว่า นอกจากจะรอดด้วยการเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้ว จะต้องถือธรรมเนียมปฏิบัติของคนยิวด้วย โดยเฉพาะการเข้าสุหนัต (ข้อ 2) และสอนว่าการที่เป็นคนยิวและเป็นคริสเตียนนั้นพิเศษว่าคนต่างชาติที่เป็นคริสเตียน ซึ่งเปาโลได้ตอบโต้คนกลุ่มนี้อย่างรุนแรงและตรงไปตรงมาว่า เป็นพวกสุนัข และคนที่ทำชั่ว

Q1  คุณคิดว่า ทำไมเปาโลจึงบอกว่าเนื้อหนังที่ท่านมี (ข้อ 5-6) เป็นเหมือนสิ่งที่ไร้ประโยชน์ เป็นเหมือนหยากเยื่อ (ข้อ 8) เมื่อเทียบกับการรู้จักกับพระเยซูคริสต์?
Q2  เปาโลอยากรู้จักกับพระเยซูคริสต์ มีประสบการณ์ในฤทธิ์เดช และร่วมทุกข์กับพระเยซูคริสต์ในทุกๆ ด้าน และตัวคุณอยากรู้จักพระเยซูคริสต์ในด้านใดบ้าง? อธิษฐานทูลขอกับพระองค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *