วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม ฟีลิปปี 4:8-9 “ใคร่ครวญ”

การติดตามพระเจ้าไม่ได้เป็นการติดตามแบบไม่มีเหตุผล ไม่มีความคิด ในทางตรงกันข้ามเปาโลเรียกร้องให้พี่น้องที่เมืองฟีลิปปีเลียนแบบชีวิตของท่าน โดยเฉพาะในการติดตามพระเจ้าอย่างมีเหตุผล ใช้ความคิด และเป็นการคิดแบบใคร่ครวญเสียด้วย

Q1  การที่เปาโลบอกให้ “ใคร่ครวญ” (ข้อ 8) ก่อนที่จะ “กระทำ” (ข้อ 9) มีนัยสำคัญอย่างไรต่อการดำเนินชีวิตคริสเตียน?
Q2  คุณใช้เวลาส่วนตัวในการใคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้ามากน้อยแค่ไหน ก่อนดำเนินชีวิตแต่ละวัน?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *