วันอังคารที่ 23 ตุลาคม เฉลยธรรมบัญญัติ 7:6-11 “ผู้ที่ทรงรัก”

ความรักของพระเจ้าไม่ได้เป็นความรักแบบ เพราะว่า…..เรามีดีอะไร หรือ เราเป็นอะไร แต่เป็นความรักแบบ ถึงแม้ว่า….เราจะมีหรือไม่มี พระองค์ก็ยังทรงรักเรา

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ 2-3 รอบ ช้าๆ โดยเฉพาะข้อ 6-8 และใช้จินตนาการเหมือนเดิมว่า คุณเป็นหนึ่งในประชากรที่กำลังจะเข้าไปสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา คุณคิดว่า อะไรทำให้พระเจ้าทรงรักชนชาติอิสราเอลมากขนาดนี้?
Q2  จากยอห์น 3:16 กล่าวว่า “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” คุณรู้ไหมว่า นี่คือพระคำที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับคุณโดยเฉพาะ เพราะคุณคือผู้ที่ทรงรัก ใช้เวลาอธิษฐานตอบสนองพระองค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *