วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม โรม 8:31-39 “ตัดไม่ขาด”

ในบทเพลงซาโลมอนบทที่ 8:6 ได้กล่าวไว้ว่า “ความรักนั้นเข้มแข็งอย่างความตาย” ซึ่งสอดคล้องกับความรักของพระเยซูคริสต์ที่เปาโลได้พยายามที่จะขยายความอยู่ในพระคัมภีร์ตอนนี้

Q1  คุณคิดว่าจะมีสิ่งใดในโลกนี้ไหม? ที่จะตัดเราให้ขาดจากความรักของพระคริสต์ได้ (ดู ข้อ 35, 38, 39 ประกอบ)
Q2  คุณคิดว่า การที่พระเจ้าอนุญาตให้ชีวิตของคุณเต็มล้นไปด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่ เพื่อวัตถุประสงค์อะไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *