วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม โคโลสี 1:1-8 “ได้ยิน”

หลังจากที่เปาโลได้รับฟังข่าวจากเอปาฟรัส ท่านได้รีบเขียนจดหมายมาถึงพี่น้องที่เมืองโคโลสีทันที เพื่อตอบสนองต่อสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟัง และดูเหมือนว่า สิ่งที่ได้ยินได้ฟังมีผลกระทบต่อชีวิตของเปาโลเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะความจริงและฤทธิ์เดชของข่าวประเสริฐ (ดูข้อ 5-6)

Q1 เปาโลได้ยินเรื่องราวอะไรบ้างเกี่ยวกับพี่น้องที่เมืองโคโลสี ? (ดูข้อ 4, 5, 8 ประกอบ)
Q2 ผู้คนรอบๆ ข้างชีวิตของคุณได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ผ่านชีวิตคุณอย่างไรบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *