วันจันทร์ที่ 7 มกราคม โคโลสี 1:9-14 “เกิดผลดี”

เปาโลบอกว่า ท่านไม่ได้หยุดอธิษฐานเผื่อพี่น้องที่เมืองโคโลสีเลยนับแต่ได้ยินเรื่องราวจาก      เอปาฟรัส โดยเปาโลมีความหวังใจที่จะให้พี่น้องที่เมืองโคโลสีมีชีวิตที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องกับพระเจ้า และเกิดผลดีในทุกสิ่ง

Q1 เปาโลอยากเห็นชีวิตของพี่น้องที่เมืองโคโลสี “เกิดผลดี” ในด้านใดบ้าง? (ดูข้อ 4, 8, 9, 10, 11 ประกอบ)
Q2 คุณคิดว่า พระเจ้าอยากให้ชีวิตของคุณเกิดผลดีในด้านใด้บ้าง? ใช้เวลานี้อธิษฐานทูลขอกับพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *