วันอังคารที่ 8 มกราคม โคโลสี 1:15-20 “สำแดงให้เห็น”

ฟีลิปเคยทูลถามพระเยซูคริสต์ว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอสำแดงพระบิดาให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้เห็น ก็พอใจข้าพระองค์แล้ว” ซึ่งพระเยซูตรัสตอบเขาว่า “ฟีลิปเอ๋ย เราได้อยู่กับท่านนานถึงเพียงนี้และท่านยังไม่รู้จักเราอีกหรือ ผู้ที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดา ท่านจะพูดได้อย่างไรอีกว่า ขอสำแดงพระบิดาให้ข้าพระองค์ทั้งหลาย” (ยอห์น 14:8-9) ในพระคัมภีร์ตอนนี้เปาโลพยายามที่จะอธิบายให้เห็นว่า พระเยซูที่ท่านรู้จักเป็นอย่างไร

Q1 พระเยซูคริสต์ที่เปาโลรู้จักมีลักษณะอย่างไรบ้าง? (ดูข้อ 15, 16, 17, 18, 20 ประกอบ)
Q2 ลองทบทวนชีวิตของคุณว่า คุณรู้จักพระเยซูคริสต์เหมือนกับฟีลิป หรือ เหมือนกับเปาโล?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *