วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม โคโลสี 2:16-23 “สอนผิด”

ในเอเฟซัส 2:8-9 ได้พูดถึงความรอดว่า “ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้” แต่ดูเหมือนว่า ในเมืองโคโลสีมีคำสอนผิดๆ เกี่ยวกับเรื่องของความรอด

Q1 มีบางคนพยายามที่จะบอกว่า การเชื่อและไว้วางใจพระเยซูคริสต์เพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอสำหรับ “ความรอด” ความรอดจะต้องมาพร้อมกับการการกระทำในด้านใดบ้าง?  (ดูข้อ 16, 18, 20, 21 ประกอบ)
Q2 คุณมั่นใจในความรอดที่คุณมีอยู่ในพระเยซูคริสต์มากน้อยแค่ไหน? อะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณมั่นใจ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *