วันเสาร์ที่ 12 มกราคม โคโลสี 2:8-15 “เป็นขึ้นมา”

เปาโลได้ใช้ภาพการรับบัพติสมา มาเปรียบเทียบชีวิตเก่า และชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์ โดยภาพการจุ่มตัวลงในน้ำเปรียบเสมือนว่า เราได้ตายต่อความผิดบาป และได้ฝังชีวิตเก่า (ที่ทำตามกิเลสและตัณหาของตัวเอง) และเป็นขึ้นมาจากความตาย (พ้นจากน้ำ) และมีชีวิตใหม่ในพระเยซู

Q1 ชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์มีแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างไร? (ดูข้อ 8, 11, 13  ประกอบ)
Q2 ในชีวิตของคุณยังมีบาปใดที่เรายังทำอยู่หรือไม่ คุณรู้หรือไม่ว่า คุณสามารถหยุดทำบาปนั้นได้ คุณไม่จำเป็นต้องทนทุกข์เพราะความบาปนั้นอีกต่อไป คุณมีชัยชนะเหนือบาปนั้นแล้วโดยการตายของพระเยซูคริสต์ อธิษฐานขอให้คุณมีความเชื่อในความจริงเรื่องนี้ ลุกขึ้นจากความผิดบาป และมีชีวิตแห่งชัยชนะร่วมกับพระเยซูคริสต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *