วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม ยอห์น 3:16-21 “ทรงประทาน”

ความรอดเป็นของประทานที่มาจากพระเจ้า และพระองค์ทรงมอบให้กับมนุษย์ทุกคน โดยไม่เลือกว่าจะเป็นชายหรือหญิง เป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ เป็นคนจนหรือคนรวย เป็นคนที่มีการศึกษาหรือไม่มีการศึกษา เป็นคนที่มีความสามารถหรือไม่มีความสามารถ เป็นคนปกติหรือคนพิการ  หรือเป็นคนสัญชาติใดก็ตาม

Q1 หลักการในการที่จะรับความรอดจากพระเจ้าและมีชีวิตนิรันดร์คือ? (สังเกตคำกิริยาในข้อ 16, 18)
Q2 ความรอด นำมาซึ่งความสว่างในชีวิต (ประพฤติดี) ความรอดที่คุณมีอยู่ในชีวิต เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณอย่างไรบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *