วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 1 ทิโมธี 2:1-7 “สำหรับทุกคน”

แม้ความรอดจะเป็นเรื่องส่วนบุคคล แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องสำหรับทุกคนด้วย เพราะ พระเจ้าไม่ได้ทรงประทานความรอดกับเราเพื่อเก็บไว้คนเดียว แต่เพื่อจะบอกต่อๆ ไปด้วย

Q1 คุณคิดว่า เปาโลมีเหตุผลอะไรที่ให้คริสเตียนอธิษฐานเผื่อกษัตริย์ และคนที่มีตำแหน่ง มีอำนาจในสังคม? (ดูข้อ 2, 6, 7 ประกอบ)
Q2 ใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อกษัตริย์ เผื่อประเทศไทย เผื่อรัฐบาล เผื่อการประกาศข่าวประเสริฐกับคนไทย ขอพระเจ้าทรงประทานความรอดให้กับประเทศของเราด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *