วันพุธที่ 20 มีนาคม ผู้วินิจฉัย 6:7-24 “กิเดโอน – บุรุษผู้กล้าหาญ III”

กิเดโอนต้องยอมรับ และยอมจำนนต่อการทรงเรียกของพระเจ้าในที่สุด  เขาเรียนรู้ว่า ตัวเขาเป็นคนบาป และจะต้องตายที่ได้เห็นพระเจ้า (ข้อ 22) แต่พระเจ้าทรงบอกกับกิเดโอนว่า ไม่ต้องกลัว เขาจะไม่ตาย เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งสวัสดิภาพ (ข้อ 23-24)

Q1 ประโยค “พระเจ้าแห่งสวัสดิภาพ” (ข้อ 24) กับคำพูดของพระเจ้าในพระธรรมเยเรมีย์ 29:11 ที่ว่า “พระเจ้าตรัสว่า เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้า เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ เพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้า”  ช่วยให้เรามองเห็นอนาคตของกิเดโอนและอิสราเอลอย่างไร?
Q2 ประโยค “พระเจ้าแห่งสวัสดิภาพ” เป็นจริงในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *