วันจันทร์ที่ 1 เมษายน มัทธิว 6:5-8 “พูดพล่อยๆ”

อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ 2-3 รอบช้าๆ ด้วยใจที่จดจ่อ และใคร่ครวญถึงความหมายที่ซ่อนอยู่ภายใน

Q1 คุณคิดว่า “พูดพล่อยๆ” หมายความว่าอย่างไร? และผลที่จะได้รับจากการอธิษฐานแบบนี้คือ?
Q2 คุณคิดว่า “การพูดพล่อยๆ” กับ การที่คุณอธิษฐานขอเรื่องเดิมซ้ำนั้น เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *