วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน มัทธิว 6:9-15 “อาหารประจำวัน”

อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ 2-3 รอบช้าๆ ด้วยใจที่จดจ่อ และใคร่ครวญถึงความหมายที่ซ่อนอยู่ภายใน

Q1 อ่านข้อ 11 อีกครั้ง คุณคิดว่า “การประทานอาหารประจำวัน” หมายความว่าอย่างไร? (ดู เฉลยธรรมบัญญัติ 29:1-9 ประกอบ)
Q2 ลองคิดดูว่า พระเจ้าทรงเลี้ยงดูชีวิตของคุณที่ผ่านมาอย่างไรบ้าง? อธิษฐานขอบคุณพระองค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *