วันศุกร์ที่ 5 เมษายน มัทธิว 6:9-15 “ยกบาปผิด”

อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ 2-3 รอบช้าๆ ด้วยใจที่จดจ่อ และใคร่ครวญถึงความหมายที่ซ่อนอยู่ภายใน

Q1  อ่านข้อ 12, 14-15 อีกครั้ง คุณคิดว่า ทำไมการอธิษฐานขอยกโทษบาป จึงต้องมาควบคู่กับการยกโทษให้ผู้อื่น? (ดู 1 ยอห์น 4:13-21 ประกอบ)
Q2 ใช้เวลานี้สำรวจชีวิตของคุณว่า มีสิ่งใดที่ต้องสารภาพบาปบ้าง? และคุณยังมีใจขมขื่นกับใครบ้างที่ต้องยกโทษ  อธิษฐานมอบทุกเรื่องไว้กับพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *