วันพุธที่ 24 เมษายน ฮีบรู 4:1-10 “แผ่นดินแห่งพันธสัญญา”

ผู้เขียนฮีบรูได้ใช้ภาพของโมเสสที่ไม่ได้นำชนชาติอิสราเอลเข้าสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญา (ข้อ 3)  และภาพของโยชูวาได้นำอิสราเอลเข้าสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญา (ข้อ 8)  เพื่อจะเตือนสติผู้เชื่อที่เป็นชาวยิวว่า จะมีคนที่ได้เข้าในแผ่นดินแห่งพันธสัญญา และไม่ได้เข้าแผ่นดินแห่งพันธสัญญา (ข้อ 11)

Q1  อะไรคือสาเหตุที่ทำให้ชนชาติอิสราเอลไม่ได้เข้าในแผ่นดินแห่งพันธสัญญา? (ดูข้อ 3, 6, 7 ประกอบ)
Q2 คุณคิดว่า พลานุภาพของพระวจนะของพระเจ้าที่พูดถึงในข้อ 12 จะช่วยให้คุณได้เข้าไปในแผ่นดินแห่งพันธสัญญาได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *