วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน ฮีบรู 4:14-5:10 “ใหญ่กว่ามหาปุโรหิต

ปุโรหิตมีหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างพระเจ้ากับชนชาติอิสราเอล เป็นตำแหน่งที่สำคัญ และถูกเลือกสรรเป็นพิเศษผ่านตระกูลของอาโรน หน้าที่หลักของปุโรหิตคือ การสอนเกี่ยวกับธรรมบัญญัติของพระเจ้า และการถวายเครื่องเผาบูชา (ทั้งสรรเสริญ และสารภาพบาป) รวมทั้งอธิษฐานเผื่อชนชาติอิสราเอล ชุดของปุโรหิตจะประดับด้วยแก้ว 12 ชนิด และเขียนชื่อเผ่าทั้ง 12 เผ่า (ดูเพิ่มเติมใน อพยพ 28-29 เลวีนิติ 6-10)

Q1  ทำไมพระเยซูจึงเป็นใหญ่กว่ามหาปุโรหิตที่เคยมีมาทั้งหมด? (ดู 4:15, 5:3, 5, 8-10 ประกอบ)
Q2  คุณคิดและรู้สึกอย่างไรที่พระเยซูทรงเข้าใจ และเห็นใจในความอ่อนแอที่คุณมีอยู่?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *