วันอังคารที่ 30 เมษายน ฮีบรู 9:11-14 “ครั้งเดียว”

ผู้เขียนฮีบรูได้ใช้ภาพของการถวายบูชาของปุโรหิตในพระวิหาร เพื่ออธิบายให้เห็นถึงความจำกัดในเรื่องของระบบ ที่จะต้องมีการถวายบูชาลบบาปอย่างสม่ำเสมอ ไม่เพียงแต่ของประชาชนอิสราเอลเท่านั้น แม้แต่ตัวของปุโรหิตก็ต้องถวายบูชาลบบาปของตัวเองเสียก่อน และต้องถวายบูชาอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆ แถมถ้าจะเข้าไปถวายบูชาในห้องอภิสุทธิสถาน จะสามารถเข้าไปได้เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น ผู้ที่เข้าจะต้องเป็นมหาปุโรหิต (ฮีบรู 9:1-10) แต่สำหรับพระเยซู พระองค์ไม่ได้เข้าไปปีละครั้ง แค่ครั้งเดียว และเพียงพอ

Q1  ทำไมพระเยซูจึงได้ชื่อว่า มหาปุโรหิตแห่งสิ่งประเสริฐ และพระองค์ถวายเครื่องบูชาเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอ? (ดูข้อ 12, 14 และ 10:1-18 ประกอบ)
Q2  การถวายบูชาเพียงครั้งเดียวของพระเยซู ทำให้เราทั้งหลายที่เป็นผู้ที่เชื่อและวางใจในพระองค์ มีใจอยากจะรับใช้พระเจ้า (ข้อ 14) คุณคิดว่า คุณอยากมีส่วนรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรอย่างไรบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *