วันจันทร์ที่ 29 เมษายน ฮีบรู 8:1-13 “พันธสัญญาใหม่”

ผู้เขียนฮีบรูได้บอกกับเราว่า การถวายบูชาผ่านทางปุโรหิตในพระวิหารนั้นเป็นเสมือนเงาของสิ่งตามมาทีหลัง (8:3-4) และพันธสัญญาเดิมนั้นก็บกพร่อง ไม่สมบูรณ์ (8:7) ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมี “พันธสัญญาใหม่”  เพื่อจะทำให้พันธสัญญาเดิมสมบูรณ์

Q1  “พันธสัญญาใหม่” ในมุมมองของผู้เขียนฮีบรูมีความหมายว่าอย่างไร? (ดูข้อ 6, 8-12 ประกอบ)
Q2 คุณดำเนินชีวิตวันนี้ภายใต้พันธสัญญาเดิม หรือภายใต้พันธสัญญาใหม่?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *