วันพุธที่ 1 พฤษภาคม ฮีบรู 10:19-25 “ยึดไว้ให้มั่น”

ผู้เขียนฮีบรูหนุนใจผู้เชื่อให้ยึดความจริง ความหวัง และพันธสัญญาของพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์ไว้ให้มั่น อย่าหวั่นไหวต่อความทุกข์ยากลำบาก การข่มเหงที่อยู่รอบๆ ข้าง (10:32-33)

Q1  อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เราที่เป็นผู้เชื่อที่มีความหวัง และยึดมั่นในความเชื่อ? (ดูข้อ 20, 22, 23 ประกอบ)
Q2 ความมั่นใจในพระเจ้า ทำให้คุณปลุกใจกันและกัน รักกัน ทำความดี มาร่วมนมัสการ หนุนใจกันและกัน เหมือนที่เขียนไว้ในข้อ 24-25 อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *