สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2013

สูจิบัตร 28 เมษายน 2013

國語部程序表二○一三年四月廿八日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 28 เมษายน ค.ศ. 2013 เวลา : 10:30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณคเณศร์
ผู้เดินถุงถวาย : คุณขวัญเนตร/คุณบุญญา
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณณิชา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชนมน
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณขวัญเนตร/คุณฑิฆัมพรเชิญชวนนมัสการ : โรม 12:21”
นมัสการด้วยเพลงสั้น : มา…นี่เป็นเวลานมัสการ
นำข้าใกล้พระองค์ พื้นฟ้าสวรรค์ประกาศพระบารมีพระเจ้า
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: สดุดี 103:1-22” คุณณิชา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชนมน
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “จิตใจข้าถวายสาธุการพระเจ้า”
เทศนา : ทัศนคติเรื่อง การรักศัตรู “มัทธิว 5:43-48”  นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *