วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม ฮีบรู 13:1-19 “สิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัย”

ผู้เขียนฮีบรูได้สรุปในบทสุดท้ายของหนังสือ โดยให้เราทั้งหลายที่เป็นผู้ที่เชื่อตระหนักว่า พระเยซูคริสต์ยังทรงเป็นเหมือนเดิมในเวลาวานนี้ และเวลาวันนี้ และต่อๆ ไปเป็นนิจกาล (ข้อ 8) ดังนั้นจงดำเนินชีวิตให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า

Q1  สิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยมีอะไรบ้าง? (สังเกตคำว่า “จง” และ “อย่า” ที่ปรากฏในพระคัมภีร์ตอนนี้)
Q2 ในชีวิตของคุณ คุณได้ปฏิบัติตามคำว่า “จง” และ “อย่า” ที่พระเจ้าทรงพอพระทัยอะไรบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *