วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม ปฐมกาล 1:1-2:7 “เยโฮวาห์เอโลฮิม” Jehovah Elohim

พระนามแรกที่เราจะศึกษาด้วยกันคือ “เยโฮวาห์เอโลฮิม” Jehovah Elohim หมายถึง พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างและทรงเป็นนิรันดร์กาล

Q1  คุณคิดว่า ชื่อนี้เหมาะสมกับพระเจ้าอย่างไร? (ดูข้อ 1:1 และสังเกตคำว่า “พระเจ้าตรัส…..ก็เป็นดังนั้น” ประกอบ)
Q2  พระเจ้ากำลัง “สร้างอะไรในชีวิตของคุณ”?  อธิษฐานขอให้เป็นไปดังนั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *