วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม เฉลยธรรมบัญญัติ 6:1-9 “เยโฮวาห์อาโดนาย” Jehovah Adonai

พระนามที่สองที่เราจะศึกษาด้วยกันคือ “เยโฮวาห์อาโดนาย” Jehovah Adonai หมายถึง พระเจ้าผู้ครอบครอง เป็นพระเจ้าสูงสุดเพียงผู้เดียว

Q1  คุณคิดว่า “การรักษากฎเกณฑ์และพระบัญญัติของพระองค์ทั้งสิ้น” (ข้อ 2) และ “การรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจและสิ้นสุดกำลังของท่าน” (ข้อ 5) เหมาะสมกับนามว่า “อาโดนาย” อย่างไร?
Q2  เมื่อคุณบอกว่า คุณรักพระเจ้า คุณรักในแบบที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าสูงสุดเพียงผู้เดียวหรือไม่ อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *