วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 1 โครินธ์ 12:12-31 “สาวก – อยู่ร่วมกัน”

สังคมเราในปัจจุบันเป็นสังคมที่มีแนวโน้มว่า จะเป็นสังคมแบบตัวใครตัวมัน และเราเองก็มักจะชอบลักษณะสังคมแบบนี้เพราะยุ่งเฉพาะเรื่องของตน ไม่ต้องยุ่งเรื่องคนอื่น แต่เปาโลมองภาพของสาวกแตกต่างออกไป เปาโลมองภาพการเป็นสาวกเหมือนของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน ต้องอยู่ร่วมกัน ไม่สามารถแยกอยู่โดดเดี่ยวได้ และที่สำคัญเราเชื่อในพระเจ้า ในพระเยซูคริสต์ และมีพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์เดียวกัน (ข้อ 12-13)

Q1  แม้ว่าอวัยวะจะมีหลายส่วน และทำบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน แต่มีเป้าหมายเดียวกันคือ? (ดูข้อ 22-26 ประกอบ)
Q2  พระเจ้าได้เรียกคุณให้เป็นสาวก และมีบทบาทหน้าที่อะไรในคริสตจักร (สมาชิก / ครูสอนรวี / ผู้นำกลุ่มเซล / คณะกรรมการต่างๆ / การเงิน / ทีมนมัสการ / เยี่ยมเยียน / มัคนายก / ผู้รับใช้เต็มเวลา) และคุณได้ทำบทบาทหน้าที่นั้นอย่างเต็มความสามารถมากน้อยแค่ไหน?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *