วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม มัทธิว 5:13-16 “สาวก – สรรเสริญพระบิดา”

คำถามหนึ่งที่มักจะถูกถามเมื่อเรามาเป็นสาวกคือ อะไรคือหน้าที่หลักของเราในการเป็นสาวกในสภาพสังคมที่เราอาศัยอยู่ คำตอบหนึ่งที่เรามักจะได้รับก็คือ การสำแดงพระเจ้าผ่านชีวิตของเราให้ทุกๆ คนในสังคมได้เห็น และถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า

Q1  คำว่า “ส่องสว่างแก่คนทั้งปวง” “เห็นความดีที่ท่านทำ” และ “สรรเสริญพระบิดาของท่าน” มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไรกับการเป็นสาวก?
Q2  การเป็นสาวกของคุณได้ก่อให้เกิดการสรรเสริญพระเจ้าพระบิดาอย่างไรบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *