วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน โรม 7:21-25 “สาวก-ผิดพลาดได้”

เปาโลผู้มีประสบการณ์โดยตรงกับพระเยซูคริสต์ ผู้เขียนพระคัมภีร์หลายเล่มด้วยกัน ผู้เป็นสาวกที่เข้มแข็งในความเชื่อ แต่ท่านเองก็ยังยอมรับและชี้ให้เห็นว่า ในความเป็นมนุษย์นั้นเราทุกคนยังได้รับอิทธิพลของความผิดบาปอยู่ เปาโลเองก็ผิดพลาดได้ และท่านเองก็ทำผิดบาปเช่นกัน

Q1  เมื่อความชั่วผุดขึ้นมาในชีวิตของเปาโล ท่านได้ใช้สิ่งใดในการหยุดที่จะไม่กระทำความชั่วนั้น? (ดูข้อ 22, 25 ประกอบ)
Q2  การเป็นสาวกที่ดีไม่ได้หมายถึง ไม่กระทำความผิดบาปเลย แต่การเป็นสาวกที่ดีคือ มีการสำนึกผิด หันจากความผิด และกลับมาทำในสิ่งที่ถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้า คุณเป็นสาวกแบบไหน?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *