วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม กิจการ 9:1-18 “สาวก – คำถาม&คำตอบ”

เปาโลนับว่าเป็นสาวกคนหนึ่งที่มีได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากพระเจ้า เปาโลมีประสบการณ์โดยตรงกับพระเยซูคริสต์ผ่านการทรงเรียกในขณะที่เขาเดินทางไปดามัสกัสเพื่อจะจับพี่น้อง
คริสเตียนมาขังที่กรุงเยรูซาเล็ม พระเยซูทรงทำให้เปาโลตาบอด ก่อนที่จะส่งอานาเนียมาอธิษฐานเผื่อและให้บัพติสมา ประสบการณ์ครั้งนั้นมีคำถาม-คำตอบที่น่าสนใจสำหรับเราที่เป็นสาวก โดยคำถามเป็นของเปาโล ส่วนคำตอบเป็นของอานาเนีย

Q1  คำถามของเปาโล (ข้อ 5) และคำตอบของอานาเนีย (ข้อ 10) คือ?
Q2  คุณจะนำคำถามของเปาโล และคำตอบของอานาเนียมาประยุกต์ใช้ในการเป็นสาวก ในการเฝ้าเดี่ยวในแต่ละวันของคุณกับพระเจ้าอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *