วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน สดุดี 23:1 “เลี้ยงดู”

1 พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ 2 – 3 รอบช้าๆ และพยายามที่จะท่องจำข้อพระคัมภีร์ข้อนี้
Q2  ลองทบทวนดูว่า ในชีวิตของคุณที่ผ่านมาพระเจ้าทรงเลี้ยงดูคุณอย่างไรบ้าง? อธิษฐานขอบคุณพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *