วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน สดุดี 23:1-5 “ล้นอยู่”

1 พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน
2 พระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสด พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบ
3 ทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพเจ้า พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรม เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์
4 แม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราช ข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆ เพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์ คทาและธารพระกรของพระองค์เล้าโลมข้าพระองค์
5 พระองค์ทรงเตรียมสำรับให้ข้าพระองค์ ต่อหน้าต่อตาศัตรูของข้าพระองค์ พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมัน ขันน้ำของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่

Q1  อ่านพระคัมภีร์ห้าข้อนี้ช้าๆ 2 – 3 รอบ หรือมากกว่านั้น จนกระทั่งท่องจำข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ได้
Q2  ลองทบทวนถึงสิ่งของที่คุณมีอยู่ในชีวิตตอนนี้ (ทรัพย์สินเงินทอง ที่อยู่อาศัย อาหารการกิน ฯลฯ) ใช้เวลานี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งดีที่พระองค์เติมเข้ามาในชีวิตของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *