วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน สดุดี 23:1-4 “หุบเขาเงามัจจุราช”

1 พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน
2 พระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสด พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบ
3 ทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพเจ้า พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรม เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์
4 แม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราช ข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆ เพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์ คทาและธารพระกรของพระองค์เล้าโลมข้าพระองค์

Q1  อ่านพระคัมภีร์สี่ข้อนี้ช้าๆ 2 – 3 รอบ หรือมากกว่านั้น จนกระทั่งท่องจำข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ได้
Q2  ลองคิดถึงเหตุการณ์ที่เหมือนหุบเขาเงามัจจุราชในชีวิตของคุณที่คุณผ่านมาแล้ว พระเจ้ามีส่วนในเหตุการณ์นั้นอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *