วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2 พงศ์กษัตริย์ 22:1-20 “โยสิยาห์ II”

โยสิยาห์ทราบว่า การพิพากษาของพระเจ้าจะมาถึงยูดาห์ เพราะความผิดบาปของบรรพบุรุษ (ข้อ 13) เขาต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อแก้ไข โดยสิ่งแรกที่โยสิยาห์กระทำคือ “การทูลถามพระเจ้าว่าจะต้องทำอย่างไร?”

Q1  การที่โยสิยาห์กลับใจและถ่อมตัวลงกับพระเจ้า แม้ว่าการพิพากษาของพระเจ้าจะไม่ถูกยกเลิกไป แต่สิ่งที่โยสิยาห์ได้รับจากพระเจ้าคือ? (ดูข้อ 19-20 ประกอบ)
Q2  ใน 2 เปโตร 3:9 กล่าวไว้ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ ตามที่บางคนคิดนั้น แต่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้ เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายมาช้านาน พระองค์ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลย แต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่” ถ้าคุณมีสิ่งใดที่ต้องสารภาพกับพระเจ้าใช้เวลานี้อธิษฐานกับพระองค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *