วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน เยเรมีย์ 13:1-14 “ผ้าคาดเอวที่เปื่อย”

อีกครั้งที่พระเจ้าทรงให้เยเรมีย์กระทำในสิ่งที่แปลกๆ โดยในครั้งนี้พระเจ้าทรงให้เยเรมีย์ไปซื้อผ้าคาดเอวมาคาดเอว หลังจากนั้นก็บอกเยเรมีย์ให้เอาผ้าคาดเอวผืนนั้นไปซ่อนในแม่น้ำ ก่อนที่จะบอกให้หยิบผ้าคาดเอวนั้นกลับมาใช้อีกครั้ง ผลคือ ผ้าคาดเอวผืนนั้นเสียใช้การไม่ได้แล้ว

Q1  แม้ว่ายูดาห์จะถูกทำลายลงเพราะความไม่เชื่อฟัง และติดตามพระอื่นๆ แต่สิ่งหนึ่งที่พระเจ้ายังทรงรักษาพันธสัญญาของพระองค์คือ? (ดูข้อ 11)
Q2  ในโรม 8:39 บอกกับเราว่า “ไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้ เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้” ถ้าคุณทำบาปและสงสัยในความรักของพระเจ้า ขอให้พระคัมภีร์ตอนนี้หนุนใจคุณ และช่วยให้คุณหันหลังจากความผิดบาปกลับมาหาพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *