วันพุธที่ 19 มิถุนายน เยเรมีย์ 31:24-40 “พันธสัญญาใหม่”

เนื้อหาในบทที่ 30-31 ส่วนหนึ่งเป็นการเปิดเผยจากพระเจ้าในขณะที่เยเรมีย์นอนหลับอยู่ (31:26) โดยพูดถึงการช่วยกู้ที่จะมีมาถึงชนชาติอิสราเอล เป็นการทำพันธสัญญาใหม่ ซึ่งเป็นการเล็งถึงพันธสัญญาใหม่ที่จะมีมาทางพระเยซูคริสต์ด้วย

Q1  ลองพิจารณาดูว่า ในพระคัมภีร์ตอนนี้พระเจ้าทรงสัญญาว่าอย่างไรบ้าง? (ดูข้อ 25, 28, 31, 33, 34, 38 ประกอบ)
Q2  หนึ่งในพันธสัญญาคือ “พระเจ้าจะบรรจุพระธรรมไว้ในใจของเรา” อธิษฐานขอให้พันธสัญญาข้อนี้เป็นจริงในชีวิตของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *