วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน เยเรมีย์ 35:1-19 “ตระกูลเรคาบ”

ในยุคสมัยของเยโฮยาคิมซึ่งกระทำชั่วในสายพระเนตรของพระเจ้า รวมทั้งนำประชาชนให้เดินหันหลังจากพระเจ้า แต่มีตระกูลหนึ่งเป็นเหมือนแกะขาวในแกะดำ คือตระกูลเรคาบ ที่ดำเนินชีวิตด้วยการเชื่อฟังคำสอนของโยนาดับผู้เป็นบิดาทุกประการ (ข้อ 6-9) ซึ่งพระเจ้าทรงปรารถนาให้อิสราเอลเชื่อฟังพระองค์เหมือนที่บรรดาลูกๆ ของโยนาดับเชื่อฟังผู้เป็นพ่อ และพระองค์ทรงอวยพรตระกูลเรคาบว่า จะไม่ขาดผู้สืบทอดตระกูลเลย (ข้อ 19)

Q1  จากพระคัมภีร์ตอนนี้ คุณเห็นถึงการดื้อดึงและไม่เชื่อฟังพระเจ้าของชนชาติอิสราเอลว่ามีมากน้อยแค่ไหน? (ดูข้อ 14-17 ประกอบ)
Q2  คุณจะนำแบบอย่างของตระกูลเรคาบมาใช้ในชีวิตของคุณอย่างไรบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *