วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน สดุดี 1:4-6 “ทาง”

เพราะพระเจ้าทรงทราบทางของคนชอบธรรม
แต่ทางของคนอธรรมจะพินาศไป

Q1  อ่านสดุดี 1:4-6 ช้าๆ 2-3 รอบจนจำเนื้อหาได้ “พระเจ้าทรงทราบทาง….” หมายความว่าอย่างไร?
Q2  คุณกำลังเดินอยู่ในทางของ “คนชอบธรรม” หรือ “คนอธรรม”?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *