วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 1 โครินธ์ 7:1-9 “เรื่องเพศ I”

สภาพสังคมที่เต็มไปด้วยการล่วงประเวณี ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ในเรื่องเพศ การแต่งงาน การหย่าร้าง การอยู่เป็นโสด รวมถึงการแต่งงานใหม่ ทำให้คริสตจักรเองก็เกิดความสงสัยว่า การมีหรือละเว้นการมีเพศสัมพันธ์นั้นจะส่งผลดีกว่ากัน เนื่องจากมีคำสอนกันในเวลานั้นว่า “การที่ผู้ชายไม่ข้องแวะกับผู้หญิงเลยก็ดีแล้ว” (ข้อ 1)

Q1  เปาโลมองว่า เรื่องเพศเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์ แต่ต้องใช้ให้ถูกต้องภายใต้กรอบของเรื่องใด? (ดูข้อ 2-4 ประกอบ)
Q2  “เพื่อมิให้ซาตานชักจูงให้ทำผิด (เรื่องเพศ) เพราะตัวอดไม่ได้” ถ้าคุณเป็นคนโสด อธิษฐานขอกำลังและสติปัญญาจากพระเจ้าที่คุณจะรอคอยจนถึงเวลาที่เหมาะสม ถ้าคุณแต่งงานแล้ว อธิษฐานขอพระเจ้าให้คุณสามารถจัดการอย่างเหมาะสม และทำให้คู่ของคุณมีความชื่นชมยินดีในเรื่องนี้
หมายเหตุ  สามารถ อ่าน 2 โครินธ์ 7:25-39 เพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *