วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 1 โครินธ์ 7:1-9 “เรื่องเพศ II”

เราไม่ทราบแน่ชัดว่า เปาโลแต่งงานหรือไม่ เพราะไม่มีหลักฐานยืนยัน แต่ตามธรรมเนียมแล้ว อาจารย์ชาวยิวที่เคร่งศาสนามักจะแต่งงานเมื่ออายุ 18 ปี แต่ในเวลานี้เรารู้ว่า เปาโลอยู่คนเดียว ซึ่งอาจเป็นเพราะภรรยาเสียชีวิต หรือหย่าร้าง หรือมีการตกลงกัน ทำให้เปาโลกล่าวในข้อ 8 ว่า การที่พี่น้องคนอื่นจะอยู่เหมือนข้าพเจ้าก็ดีแล้ว คือ อยู่เป็นโสด ละเว้นจากเรื่องเพศ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในเวลานั้นคือ ถ้าคนที่แต่งงานแล้ว แต่คู่สมรสเสียชีวิต ควรจะแต่งงานใหม่หรือไม่

Q1  เปาโลได้ให้หลักการอย่างไรสำหรับผู้ที่คู่สมรสเสียชีวิต แล้วต้องการจะแต่งงานใหม่?
Q2  พระเจ้าไม่ได้พอพระทัย “ชีวิตแต่งงาน” มากกว่า “ชีวิตเป็นโสด” หรือ พอพระทัย “ชีวิตเป็นโสด” มากกว่า “ชีวิตแต่งงาน” แต่พระองค์ทรงพอพระทัยชีวิตที่บริสุทธิ์ ใช้เวลาอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตที่บริสุทธิ์ของคุณไม่ว่าจะเป็นชีวิตแต่งงาน หรือ ชีวิตเป็นโสด
หมายเหตุ  สามารถ อ่าน 2 โครินธ์ 7:25-39 เพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *